Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

İşbu Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (“FYYS” olarak anılacaktır.),            …. tarihinde Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş (BKEAK) ve ….. A.Ş. (“Borçlu” olarak anılacaktır.) ve … (“Müteselsil Kefiller” olarak anılacaktır ve Müteselsil Kefillere yapılan atıf bunların her birine de yapılmış sayılır.) arasında imzalanmıştır.

Bu FYYS’ye …A.Ş., …A.Ş., …A.Ş., atacakları imzaları ile taraf olacaklardır. Bu imzalar FYYS’nin imzalanmasını takiben en geç 60 gün içinde BKEAK nezdinde tamamlanacaktır.

BKEAK, …A.Ş., …A.Ş., …A.Ş ’nden her birisi ayrı ayrı “Alacaklı Kuruluş” hepsi birlikte “Alacaklı Kuruluşlar” olarak anılacak olup, Alacaklı Kuruluşlara yapılan atıf bunların her birine, Genel Müdürlüklerine ve Şubelerine de yapılmış sayılır.

Alacaklı Kuruluşlar, Borçlu ve Müteselsil Kefiller birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

FYYS Borçlu tarafından, Türkiye Bankalar Birliğince hazırlanan, Alacaklı Kuruluşlarca imzalanıp T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından onaylanmak suretiyle yürürlüğe giren …. tarihli ….. Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama (Çerçeve Anlaşma) hükümleri çerçevesinde ….A.Ş.’ye yapılan başvuru çerçevesinde, Alacaklı Kuruluşlar, Borçlu ve Müteselsil Kefillerce Borçlunun kredilerinin anılan Çerçeve Anlaşma hükümlerine uygun surette yapılandırılmasını teminen akdedilmiştir.

Taraflar, ilgili Başvuru ve akabinde yapılan görüşme ve değerlendirmeleri çerçevesinde Borçlunun Alacaklı Kuruluşlara olan FYYS’ye konu kredi borçlarının FYYS hükümleri çerçevesinde yapılandırılması hususunda karşılıklı anlaşmak suretiyle FYYS’yi imzalamışlardır.

FYYS, Alacaklı Kuruluşlar ile Borçlu ve Müteselsil Kefiller arasında akdedilmiş olan kredi sözleşmelerinin geçerliliğini ortadan kaldırmamakta olup, anılan kredi sözleşmelerine ek olmak üzere imzalanmıştır. Taraflar anılan kredi sözleşmeleri ile FYYS hükümleri arasında çelişen bir hüküm bulunması halinde bu FYYS hükümlerinin uygulanacağını, FYYS’nin, herhangi bir surette FYYS’ye konu borçların yenilendiği, mevcut borçların, kefaletlerin sona erdiği, başkaca bir borcun bulunmadığı anlamına gelmediğini, Alacaklı Kuruluşlar bakımından herhangi bir teminattan feragat anlamına da gelmediğini kabul eder.

FYYS Borçlunun Alacaklı Kuruluşlara olan FYYS’ye konu nakdi ve gayrinakdi kredi borçları ve bu krediler nedeniyle doğmuş/doğacak tüm alacakların geri ödenmesini teminen düzenlenmiş olup, Borçlu ve Müteselsil Kefiller, FYYS’de düzenlenen borçları ve FYYS’nin birinci maddesinde yer alan “Borç Tablosu”nda yer alan tüm borç ve yükümlülükleri aynen kabul ettiklerini, ancak bu FYYS’de düzenlenen temerrüt hallerinin ortaya çıkması durumunda Alacaklı Kuruluşlar ile akdetmiş oldukları kredi sözleşmeleri çerçevesinde hesaplanan rakamların ve buna göre belirlenen temerrüt faizi de dahil faizlerin uygulanacağını, dolayısıyla her durumda burada belirlenen borcu kabul etmek üzere bu halde borç tutarların anılan kapsamda belirleneceğini ve Borç Tablosunda yer verilen tutarların üzerinde olabileceğini, bu halde artık Borçlu ile Alacaklı Kuruluşalar arasındaki kredi sözleşmelerinin uygulamaya devam edeceğini de kabul ederler.

1. Borç Tablosu

Borçlu, ..…. tarihi itibarı ile (bu FYYS’nin imza tarihi) Alacaklı Kuruluşlara aşağıda yer verilen Borç Tablosunda belirtilen tutarda borcu bulunduğunu, burada yer verilen tutarlara işleyecek faiz, komisyon, BSMV ve diğer fer’ilerden aynen sorumlu olduğunu, Müteselsil Kefiller de burada yer verilen borçların ödenmesinden Müteselsil Kefil sıfatıyla sorumlu olduklarını, bu Borç Tablosunun Alacaklı Kuruluşların başkaca bir alacağı bulunmadığı anlamına da gelmediğini, işbu Borç Tablosunun bu FYYS’ye konu borç tutarlarını gösterdiğini kabul ederler.

Alacaklı kuruluşların alacaklarına oranla oy kullanılacak durumlarda yabancı para alacaklar bakımından başvuru tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınacaktır.

Tablo: Borç Tablosu

Alacaklı Nakit Kredi (TL) Gayrinakdi Kredi (TL) Nakit Kredi (YP) Gayrinakdi Kredi (YP) Kredilerden Kaynaklı Diğer
(Faiz, Komisyon, Sigorta, Masraf, Vergi,
Takip Giderleri, Vekalet Ücreti,
Alacaklar)
TOPLAM TUTAR

Bu tablo sadece FYYS’ye konu edilen borçlara ilişkin bir döküm mahiyetinde olup, Alacaklı Kuruluşların gerek Borçlu ve gerekse de Müteselsil Kefillerden bu tabloda yer almayan başkaca alacakları ve buna ilişkin hakları saklıdır.

Yapılandırmaya esas borcun tespitinde tüm alacaklı kuruluşların bildirim tarihi itibariyle akdi faiz oranları üzerinden hesaplama yapılacaktır.

2. FYYS’nin Kapsamı

Borçlu FYYS’nin 1. maddesinde yer alan Borç Tablosuna konu kredileri tüm faiz ve fer’ileriyle FYYS’de yer verilen şekilde ve vadede ve tamamen ödemekle mükellef olduğunu kabul ve taahhüt eder. İlgili borçlar vadelerinde tekrar bir ihtara gerek olmaksızın kendiliğinden muaccel hale gelecek olup muaccel bir borcun kısmen veya tamamen veya vadede ödenmemesi ayrıca bir ihtar, ihbara gerek olmaksızın Borçlunun temerrüdünü teşkil edecektir.

Müteselsil Kefiller, Borçluya kullandırılmış, kullandırılacak kredilere ilişkin kefaletlerinin kefalet alacaklısı ve kapsam değişmemek üzere FYYS’ye konu kredileri de kapsadığını ve Kefil sıfatıyla sorumluluklarının bu FYYS’ye konu krediler için de geçerliliğini koruduğunu, bu kredilerin ödenmesinden de müteselsilen sorumlu olduklarını teyiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

3. Kredi Borçlarının Ödenmesi Esasları

Borçlu FYYS’ye konu borçları …….oranında hesaplanacak faizi ve ferileri ile birlikte (uygulanırsa BSMV dahil) ödemekle yükümlüdür. Borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler saklıdır.

Nakdi Kredi

FYYS çerçevesinde yapılandırılan nakdi kredi ve diğer alacaklar altta/ekte yer alan ödeme tablosuna uygun surette geri ödenecektir.

Tablo: Nakdi Kredilere İlişkin Her Bir Alacaklı Kuruluş Bazında Ödeme Tablosu

Vade Anapara* Faiz Ödenmesi Gereken Tutar

* Anapara sütununda borç tablosunda yer alan tutarlar gösterilir.

Gayrinakdi Kredi

Gayrinakdi krediler bakımından herhangi bir gayrinakdi kredinin nakde dönüşmesi halinde bu kredi ayrıca bir işleme gerek olmaksızın Borçlunun ilgili Alacaklı Kuruluşa nakdi ve ödenmesi gereken bir borcu haline gelecek bu borç tutarı FYYS’de belirtilen nakdi kredilere uygulanan aynı faiz oranı ve vade ile taksitlendirme yapılacaktır.

Alacaklı Kuruluşların FYYS tarihinden sonra ortaya çıkacak gayri nakdi kredilere ilişkin komisyon, ücret ve bunlara ilişkin BSMV alacakları Borçlu ve Alacaklı Kuruluşlar arasında akdedilen sözleşmelerde yer verilen esaslar çerçevesinde Borçlu tarafından nakden ödenecektir.

FYYS’ye konu gayri nakdi kredilerde vade uzatımına gidilip gidilmemesi veya aynı tutar ve mahiyette bir gayri nakdi kredi ilişkisine girilip girilmemesi ilgili Alacaklı Kuruluş takdirindendir. Bu gayri nakdi kredilerden doğacak alacaklar bakımından FYYS’de düzenlenmeyen konularda Alacaklı Kuruluş ile Borçlu arasında akdedilen sözleşme hükümleri geçerlidir.

Alacaklı Kuruluşlar FYYS’ye konu nakdi ve gayri nakdi kredilerine ilişkin ödeme ve tahsilat durumlarını gecikmeksizin BKEAK’la paylaşırlar.

4. Teminatlar

FYYS’ye konu krediler için tesis edilmiş olan teminatlar bakımından mevcut durumun korunması asıl olup Borçlu ve Müteselsil Kefiller bu borçlar için tesis ettikleri teminatların FYYS’ye konu borçlar için de aynen geçerli ve yürürlükte olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Borçlu ve Müteselsil Kefiller FYYS’ye konu Alacaklı Kuruluşlar arasında teminat yapısında farklılık veya bir Alacaklı Kuruluş lehine avantaj yaratabilecek hiçbir işlem yapmayacaklarını taahhüt ederler. FYYS çerçevesinde garamaten tesis edilecek teminatlardan yapılan tahsilatların dağılımında garame oranı dikkate alınacaktır.

FYYS öncesinde alınmış olan teminatların FYYS’nin imzalanmasından sonra nakde dönüşmesi durumunda, tahsilat tutarı ilgili Alacaklı Kuruluş’un taksit tutarından eşit olarak düşülerek taksit adedi ve vadesi değişmeksizin taksit tutarları bu tahsilat tutarında düşmüş olacak, ödeme planı buna göre revize edilmiş sayılacaktır.

Borçlu FYYS’ye konu borçlar için FYYS’nin imzalanmasını takiben … gün içinde BKEAK tarafından kabul edilecek içerikle Alacaklı Kuruluşlar lehine ….. teminatını tesis etmeyi kabul ve taahhüt etmiştir. FYYS çerçevesinde garamaten tesis edilecek teminatlarda yabancı para alacakların garameye oranının hesabında FYYS’nin imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınacaktır.

5. Alacaklı Kuruluşların Hakları

Alacaklı Kuruluşlar Borçlunun FYYS’ye konu borçlarında ve yükümlülüklerinde temerrüdü halinde ayrı ayrı alacaklarını talep, tahsil veya yasal takip dahil tüm kanuni ve sözleşmesel hak ve yetkileri kullanmaya yetkilidir. Garameten tesis edilenler dışındaki teminatlar bakımından bir teminat paraya çevrildiği durumda ilgili teminat üzerindeki hak sahipliğine göre işlem yapılacaktır.

FYYS’ye konu borçların geri ödenmesini teminen Borçlu BKEAK talebi halinde Alacaklı Kuruluşlar lehine ilave teminatlar tesis etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Borçlu ve müteselsil kefiller; FYYS’ye yürürlüğe girmesini müteakiben 15 gün içinde var ise, Alacaklı Kuruluşlar tarafından haklarında yürütülen tüm yasal takiplerin kesinleştirilmesini, itirazlarının geri alınmasını, kıymet takdirlerinin kesinleştirilmesini, ayrıca burada türü sayılmayan Alacaklı Kuruluşlar aleyhine açmış oldukları tüm davalardan feragat ederek bu yönde verilecek olan kararların kesinleştirilmesini sağlamayı, Alacaklı Kuruluşlar aleyhine doğabilecek vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin talepte bulunmayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

6. Temerrüt ve Muacceliyet

Borçlu ve/veya Müteselsil Kefiller tarafından Taksitlerden herhangi birinin zamanında veya kısmen veya tamamen ödenmemesi,

Borçlu ve/veya Müteselsil Kefiller tarafından FYYS’de düzenlenen herhangi bir yükümlülüğün veya taahhüdün yerine getirilmemesi,

Borçlu ve/veya Müteselsil Kefiller tarafından Çerçeve Anlaşma uyarınca BKEAK’a iletilen Başvuru ve Taahhüt Mektubunda düzenlenen herhangi bir yükümlülüğün veya taahhüdün yerine getirilmemesi,

FYYS süreci içinde sunulan ve bu FYYS’nin yapılmasına esas teşkil eden belgelerin ve beyanların, FYYS’nin imzalanmasından sonra tam ve doğru olmadığının tespit edilmesi,

Tesisi taahhüt edilen teminatların istenen içerik veya sürede tesis edilmemesi veya ipotekli taşınmazların Alacaklı dain-i mürtehin olacak şekilde sigorta ettirilmemesi, sigorta poliçesi primlerinin ödenmesi konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

Borçlu ve/veya Müteselsil Kefillerin kendilerinin iflaslarını istemeleri veya iflaslarına karar verilmesi,

Borçlunun infisahını talep etmesi veya Borçlunun infisahına karar verilmesi,

Çerçeve Anlaşması’na taraf olmayan diğer alacaklılar tarafından başlatılmış veya başlatılacak olan yasal takip işlemleri neticesinde borçlunun faaliyetlerine devam edemiyor olması halinde ve söz konusu yasal takip işlemlerinin 30 gün içinde bertaraf edilmemesi,

Çerçeve Anlaşma uyarınca borçlu tarafından ifası gereken yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilmemesi durumlarından herhangi birinin ortaya çıkması halinde, yeni bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın FYYS tahtında yükümlüklerinde temerrüde düşmüş olacaklarını kabul beyan ve taahhüt ederler. Bu maddede sayılan temerrüt hallerinden birinin oluştuğunu öğrenen, tespit eden Alacaklı Kuruluş durumu diğer alacaklı kuruluşlarla paylaşılmak üzere ivedilikle BKEAK’a bildirir.

Şu kadar ki ifa yükümlülüklerinin ihlalinden itibaren en geç 90 gün içinde bu yükümlülüklerin tamamen tüm fer’ileriyle birlikte yerine getirilmesi durumunda temerrüt durumu giderilmiş kabul edilecektir. Bu 90 günlük süre içinde, gecikilen her gün başına bu FYYS’de yazan sözleşme faizinin yüzde 50 fazlası oranında temerrüt faizi uygulanır. İşbu 90 günlük süre içerisinde temerrüt durumunun giderilip giderilmediği hususu da ilgili Alacaklı Kuruluş tarafından BKEAK’a ivedilikle bildirilecektir.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen 90 gün süre içerinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 31. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen ihtarnamenin keşide edilmesine engel değildir.

Temerrüt durumunda, Alacaklı Kuruluşların, alacaklarını tahsili için FYYS ve Borçlu ve Müteselsil Kefiller ile akdedilen Sözleşmelere dayalı olarak alacakların tahsili için icra takibi veya dava açmak dahil tüm hak ve yetkileri kullanma, tüm yasal yollara başvurma hakları mevcuttur. Aynı çerçevede Alacaklı Kuruluşlar mevcut takiplere takip talebindeki ve Kredi Sözleşmelerindeki şartlarla devam edebilir. Borçlu ve Müteselsil Kefiller temerrütleri halinde Alacaklı Kuruluşlar ile akdettikleri sözleşmelere dayanılarak haklarında yeni takipler yapılmasını, mevcut ve başlatılacak olan takip ve davalarda esas borçlarının tespitinde bu Sözleşmeye konu itfa planının Borçlu ve Müteselsil Kefiller tarafından delil olarak ileri sürülemeyeceğini, bu tarihe kadar yapılan ödemeler için BK 100. maddesine göre işlem yapılmasını, Alacaklı Kuruluşların bu Sözleşme çerçevesinde yapılan tahsilatlar bakımından bu tutarlar için kendi muhasebe sistemlerinde diledikleri şekilde mahsup yapabileceklerini, temerrüt halinde kredi sözleşmelerinde yer alan temerrüt hükümleri ve temerrüde ilişkin faizin uygulanacağını, artık bu sözleşmedeki faiz oranlarının da uygulanmayacağını, borç kabulleri saklı kalmak üzere bakiye borçlarının ilgili alacaklı ile aralarındaki sözleşmeye göre belirleneceğini, mevcut teminatları ile varsa FYYS uyarınca tesis edilmiş tüm teminatların yasal işlemlere konu edilmesini gayri kabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt ederler.

7. FYYS’de Hüküm Bulunmayan Haller

FYYS, Borçlu ile Alacaklı Kuruluşlar arasında daha önce imzalanmış bulunan sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olup, FYYS’de ve Çerçeve Anlaşmada hüküm bulunmayan hususlarda her bir Alacaklı Kuruluşun kendi alacağı için geçerli olmak üzere Alacaklı Kuruluş ile imzalamış olduğu sözleşme geçerlidir. Belirtilen metinlerde aynı konulara ilişkin düzenlemeler arasında çelişki bulunması durumunda, FYYS’de ve Çerçeve Anlaşmada yazılı hükümler öncelikli olarak uygulanacaktır.

8. Katılım Bankalarının Alacakları

Katılım Bankaları kredi tahsisi, yapılandırma, rezerv hesabı, katılma hesabı, kar dağıtımı, kar payı, gecikme cezası ve sair bankacılık uygulamalarında FYYS’de belirlenmiş olan şartlara aykırılık oluşturmayacak şekilde katılım bankalarına ilişkin mevzuata uygun olarak kendi uygulama ve işleyiş prensiplerine uygun yöntemlerle işlem tesis edecektir. FYYS uygulamasında akdi faiz, kar payı, temerrüt faizi, gecikme cezası olarak uygulanacaktır.

9. BKEAK’ın Durumu

Borçlu,  BKEAK’a     FYYS’nin  imzasını  takiben  …  gün  içinde  ..…..  tutarında  yapılandırma komisyonu ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

BKEAK bu konuda alacaklı kuruluşlara karşı bu yönde bir işlem sorumluluğu bulunmamak üzere uygun veya gerekli gördüğü durumlarda ve zamanlarda borçludan mali durumuna ilişkin bilgi, belge talep etmeye ve edineceği bilgileri Alacaklı Kuruluşlarla paylaşmaya yetkilidir.

Borçlu, Fizibilite Raporunun hazırlanması FYYS’nin düzenlenmesi ve Çerçeve Anlaşma kapsamında yürütülen işlemeler yönünden BKEAK’ ya karşı herhangi bir itiraz BKEAK işlemleri dolayısıyla herhangi bir zarar iddiasının veya talebinin bulunmadığını ve bundan sonrada böyle bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Borçlu FYYS’den doğacak her türlü ihtilaflarda Alacaklı Kuruluşların her türlü defter ve defter kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının geçerli kesin delil teşkil edeceğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193. maddesi uyarınca bir delil sözleşmesi niteliğinde olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Yetkili Mahkeme

Taraflar bu FYYS nedeniyle doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, ………. Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul, beyan ve taahhüt ederler.

12. Tebligat

Taraflar FYYS’de yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak tayin ettiklerini ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın ve yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağını, Borçlu ve Müteselsil Kefiller adreslerini değiştirmeleri halinde yeni adreslerini noter aracılığı ile …… gün içinde BKEAK’a bildirecekleri, aksi halde bu sözleşmede belirtilen ikametgaha yapılacak her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Gizlilik

Taraflar, finansal yeniden yapılandırma talebi veya başvurusu veya bu konuda yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere FYYS’nin uygulanması sürecinde gerek birbirlerine gerek Borçlulara gerekse 3. kişilere ilişkin olarak edinecekleri her türlü bilgi bakımından bu bilgiyi Gizli Bilgi olarak kabul ederek Gizli Bilgiyi her zaman en az kendisine ait benzeri gizliliğe ve öneme haiz bilgilerinin mahremiyetini korumak için gösterdiği özen seviyesinde bir özen göstererek koruyacaktır.

FYYS’nin tüm tarafları Gizli Bilgiyi, sır olarak saklayacak ve FYYS’de, Çerçeve Anlaşmada ve mevzuatta yer alan istisnalar ve izin verilen durumlar dışında 3. kişilere açıklamayacaktır.

FYYS’nin imzasından önce ya da sonra kamuya mal olmuş bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, düzenleyici kurum talebi, idari emir veya kanunen yetkili kılınmış makam, merci ve kişilerin talepleri üzerine açıklanması gereken bilgiler, üçüncü bir şahıs tarafından herhangi bir gizlilik şartı bulunmaksızın ve FYYS’nin şartlarını ihlal etmeksizin verilen bilgiler Gizli Bilgi tanımının dışındadır.

FYYS’de, Çerçeve Anlaşmada ve mevzuatta yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla, her bir taraf kendisine verilecek Gizli Bilgi hakkında FYYS’de belirlenen gizlilik esaslarına ve ilgili olduğu ölçüde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket edecek ve bu Gizli Bilgi’yi üçüncü kişilere aktarmayacaktır.

FYYS’nin tüm tarafları Bankacılık Kanunu’nun banka ve müşteri sırrının korunmasına dair hükümleri dairesinde banka ve müşteri sırrının korunması bakımından anılan Kanun hükümlerine de aynen uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Herhangi bir tereddütte mahal vermemek adına kanunen yetkili kılınan makam, düzenleyici kurum ve merciler tarafından resmen talep edilen ve yürürlükteki mevzuat kapsamında paylaşılması gereken bilgiler için Tarafların muvafakati aranmaz.

FYYS’nin Yürürlüğe Girmesi

FYYS …… sayfadan ibaret olup, ……/……/…… tarihinde ……… nüsha olarak imzalanarak yürürlüğe girmiştir. FYYS’nin aslı BKEAK nezdinde muhafaza edilecektir. Birer suret Alacaklı Kuruluşlara, Borçlu(lara) ile Müteselsil Kefil(ler)e verilmiştir.

İmza

Alacaklılar                                                                             Vekilleri

Borçlu

İmza:

_____________________                     _____________________

İsim:

Unvan:

Adres:

MERSİS No:

Ticaret Sicil Müdürlüğü / Ticaret Sicil Numarası:

 

Kefil

İmza:

_____________________                     _____________________

İsim:

Unvan:

Kefilin Sorumlu Olduğu Tutar:

Kefalet Tarihi:

Kefaletin Türü:

Adres:

MERSİS No:

Ticaret Sicil Müdürlüğü / Ticaret Sicil Numarası:

Kefil

İmza:

_____________________                     _____________________

İsim:

Unvan:

Kefilin Sorumlu Olduğu Tutar:

Kefalet Tarihi:

Kefaletin Türü:

Adres:

MERSİS No:

Ticaret Sicil Müdürlüğü / Ticaret Sicil Numarası:

Kefil

İmza:

_____________________                     _____________________

İsim:

Unvan:

Kefilin Sorumlu Olduğu Tutar:

Kefalet Tarihi:

Kefaletin Türü:

Adres:

MERSİS No:

Ticaret Sicil Müdürlüğü / Ticaret Sicil Numarası:

Kefil

İmza:

_____________________                     _____________________

İsim:

Unvan:

Kefilin Sorumlu Olduğu Tutar:

Kefalet Tarihi:

Kefaletin Türü:

Adres:

MERSİS No:

Ticaret Sicil Müdürlüğü / Ticaret Sicil Numarası:

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesini PDF formatından indirmek için tıklayınız. https://www.tbb.org.tr/fyy/fyys.pdf

Kaynak: https://www.tbb.org.tr

Add Comment