FYY Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması

Büyük Ölçekli Uygulama

(Banka ve Diğer Mali Kurumlara 25 Milyon TL ve Üzerinde Kredi Borcu Bulunan Şirketler İçin Uygulama)

9 Ekim 2019

I. Anlaşma’nın Tarafları

Aşağıda imzaları bulunan banka ve finansal kuruluşlar (birlikte Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan “Alacaklı Kuruluşlar” olarak anılacaktır), Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nın (Çerçeve Anlaşması veya Anlaşma) taraflarını oluşturmaktadır.

İşbu Çerçeve Anlaşması, münhasıran bu Anlaşma’yı imzalayanlar açısından hüküm ifade eder.

II. Anlaşma’nın Amacı

Bu Anlaşma’nın amacı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32 nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca Alacaklı Kuruluşlar’a borç geri ödemelerinde geçici sorun yaşayan veya sorun yaşaması muhtemel görülen ticari kredi borçluları hakkında (İşbu metinde “borçlu” olarak anılacaktır.);

a. bu borçluların kredi borçlarının vadelerini uzatmak,

b. bu borçluların kredilerini yenilemek,

c. bu borçlulara 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilave kredi vermek,

ç. bu borçluların borçlarından kaynaklı anapara, faiz, temerrüt faizi, gecikme cezaları ve kâr payları ile kredi ilişkisinden doğan diğer her türlü alacağı indirmek veya bunlardan kısmen veya tamamen vazgeçmek, teminat azaltmak,

d. bu borçluların borçlarından kaynaklı anapara, faiz veya kâr payı alacaklarını; kısmen veya tamamen iştirake çevirmek, borçları özel amaçlı şirketler ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonlarına aynî, nakdî ya da tahsil şartına bağlı bir bedel karşılığı devir veya temlik etmek, borçlu ya da üçüncü kişilere ait ayni değerler karşılığında kısmen veya tamamen tasfiye etmek, satmak, bilanço dışına çıkarmak,

e. bu borçluların kredi borçlarına ilişkin olarak diğer Alacaklı Kuruluşlar ve alacaklılarla birlikte hareket ederek protokoller yapmak,

şeklinde alınacak tedbirlerle, borçluların geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkan verilmesini sağlamaktır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesini teminen, tarafların misyonu; ekonomiye katma değer oluşturduğuna inanılan ve geçici olarak finansal ödemeleri aksayan borçluların fon üretme kabiliyetleri de dikkate alınarak Alacaklı Kuruluşlar tarafından uygun görülecek makul bir süre içerisinde ve makul koşullarla, gerek ekonomik faaliyetlerine devam etmeleri, gerekse öngörülen süre içerisinde finansal kesime ve kamu dahil diğer alacaklılara olan geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Bunu teminen ilgili borçlunun yanı sıra, varsa bunlarla bağlantılı bulunan diğer kuruluşlar ile hakim hissedarlarının iyi niyetlerini ve özverilerini ortaya koymaları ve bu suretle, bir uzlaşı platformunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

III. Tanımlar

Alacaklı Kuruluşlar: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3 üncü maddesinde geçen bankaları, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinde geçen şirketleri, borçlulara doğrudan kredi kullandırmış olan yurt dışında kurulu bankalar ve finansal kuruluşları, Türkiye’ye doğrudan yatırım yapan çok taraflı bankalar ve kuruluşları, alacak tahsiline yönelik olarak bu alacaklılar tarafından kurulacak özel amaçlı şirketler ile aynı amaçla 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonlarını,

Alacak toplamı: Borç tespitinin yapıldığı tarih itibariyle hesaplanan anapara, faiz, kar payı, kira, komisyon, sigorta, masraflar ve krediye ilişkin diğer alacakların toplamını,

Bağımsız Denetim Kuruluşu: 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği esaslarına göre kurulu ve faaliyet gösteren, Bağımsız Denetim Kuruluşu Resmi Siciline kayıtlı kuruluşlarını,

Başvurulan Alacaklı Kuruluş: Çerçeve Anlaşması kapsamında borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep eden borçlunun ilk başvuruyu yaptığı Alacaklı Kuruluş’u,

BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu,

Borçlu: 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi kuruluşlar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile yatırım ortaklıkları hariç 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35 inci maddesine tabi kuruluşlar dışında kalan Türkiye’de kurulu şirketleri,

Diğer alacaklılar: Alacaklı Kuruluşlar dışında kalan borçludan alacaklı diğer tüm gerçek veya tüzel kişileri,

Fizibilite: Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, bilanço içi ve dışı varlık ve imkanlarının bir arada irdelenerek borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması halinde geri ödeme kabiliyeti kazanacağına ilişkin tespitin oluşmasını teminen yapılan çalışmayı,

Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu,

Lider Banka (LB): İlgili müzakerelerin yönetilmesi, sonuçlandırılması ve uygulamanın izlenmesi konusunda görev yapan Alacaklı Kuruluş’u,

Risk Grubu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinde belirtilen risk grubunu,

TBB: Türkiye Bankalar Birliği’ni,

Yönetmelik: 15 Ağustos 2018 tarih ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmeliği,

Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlar: Yerleşik olduğu ülke mevzuatına göre kredi vermeye yetkili olan ve borçlulara kredi kullandıran yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumları ifade eder.

IV. Anlaşma’nın Konusu

Bu Çerçeve Anlaşması’nın amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere,

1. Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulanacak borçlulara ilişkin kriterlerin belirlenmesi,

2. Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında öngörülen uzlaşma süreci için gerekli organizasyon yapısının belirlenmesi,

3. Alacaklı Kuruluşlar’ın uyması gereken genel prensipler ile uygulama ve durumun korunması süreçlerine, bağıtlanmış sözleşmelerin izleme kriterlerine ilişkin prensiplerin belirlenmesi,

4. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmeleri’nin (FYYS) içeriğinin belirlenmesi, gerekli görülmesi halinde Alacaklı Kuruluşlar’ın kendi aralarında yapacakları sözleşmelere ilişkin esasların belirlenmesi,

5. Alacaklı Kuruluşlar ile FYYS’lerde taraf olabilecek diğer alacaklıların aralarındaki ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin esasların belirlenmesi,

6. Anlaşma’da öngörülen sürelere ilişkin esasların belirlenmesi,

7. Yönetmelik’te belirtilen diğer hususlar

işbu Çerçeve Anlaşması’nın konusunu oluşturmaktadır.

V. Finansal Yeniden Yapılandırma Uygulanacak Borçlular

a) Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlar’a olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL ve üzerinde olan borçluları kapsamaktadır. Bir borçlu ya da borçlunun dahil olduğu risk grubundaki diğer borçlular bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırılabilir.

FYY kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi şarttır. Borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanamayacağına kanaat getirilen borçlular finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınamaz.

b) Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY kapsamına alınmaz. FYY süreci devam ederken firma hakkında iflas kararı verilmesi halinde Borçlu hakkında temerrüt hükümleri uygulanır.

Borçlunun FYY kapsamında olmasına rağmen müzakere aşamasında Çerçeve Anlaşması’na taraf olmayan toplam borç/memzuç tutarının yüzde 25’ten fazlasını teşkil eden diğer alacaklıların yasal takip işlemlerine başlamış olması ve Madde VII.16’da öngörülen 180 günlük süreyi geçmeyecek şekilde, bu takibin 30 gün içerisinde bertaraf edilmemesi halinde, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın toplam alacaklarının 2/3’ü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluş sayısının en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararı ile sözleşmenin müzakeresine son verilebilir.

c) Finansal yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların mali durumunun tespiti ve finansal yeniden yapılandırmanın uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme; bağımsız denetim kuruluşlarına, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarlarına göre en az 2/3’ü ve en az ikisi tarafından belirlenecek yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip kuruluşlara veya borçlu tarafından kabul edilmesi hâlinde Alacaklı Kuruluşlar’a yaptırılır.

Yapılan incelemelere bağlı olarak borçlunun bilanço içi ve dışı varlık ve imkanlarının bir arada irdelenmesi sonucunda, ilgili borçlunun öngörülen süre içerisinde borçlarını ödeme kabiliyetini kazanıp kazanmayacağı yönündeki değerlendirmeler sonrasında AKK tarafından olumlu görüşe varılan borçlular için FYYS bağıtlanabilir.

AKK’nın yukarıda belirtilen değerlendirmelerinde öncelikle VII/1 maddesinde sayılan hususlar ilgili borçlu açısından irdelenir.

Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un olumlu görüşü ile riski 25 milyon TL’den az olan borçluların FYY sürecinin işbu Çerçeve Anlaşması kapsamında değerlendirilmesi mümkündür.

VI. Organizasyon Yapısı

Bu Çerçeve Anlaşması kapsamında öngörülen uzlaşma sürecinin gerçekleştirilebilmesini teminen ve sürecin uygulanması aşamalarında görev yapmak üzere aşağıda belirtilen organizasyon yapısı oluşturulur.

1. Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (AKK)

AKK, Alacaklı Kuruluşlar’dan, Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlardan ve AKK’nın kabulü halinde diğer alacaklılardan oluşan bir konsorsiyumdur. Alacaklı Kuruluşlar’ın kararına bağlı olmak üzere FYY uygulanacak her bir borçlu ve/veya aynı risk grubuna dahil olanlar bazında ayrı ayrı AKK’lar veya tek bir AKK oluşturulabilir. Diğer alacaklıların AKK’ya kabul edilebilmeleri için ilgili AKK’nın onayının yanı sıra bu kapsamda yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve Lider Banka’ya (LB) vermeleri yeterlidir. Her bir borçluya ve/ veya risk grubuna özgü olarak oluşturulan AKK, üyeleri aynı dahi olsa diğer AKK’lardan ayrı ve bağımsız olacaktır. AKK’nın diğer alacaklıları FYY’ye kabulü, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla olur. Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ve Uluslararası Kurumlar ise, yeniden yapılandırma sürecine katılmak istemeleri halinde AKK’nın rızasına ve kabul nisaplarına bağlı olmaksızın FYY’ye dahil olabilirler. Bu kapsamda yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve Lider Banka’ya (LB) vermeleri yeterlidir.

AKK’ya dahil edilen söz konusu alacaklılar Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan diğer AKK üyeleri ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.

a. AKK, sürecin hızlı çalışmasını teminen, nihai kararlar AKK tarafından verilmek kaydıyla, ilgili borçlular ile yapılacak müzakereleri LB’nin önderliğinde olmak üzere AKK üyeleri arasından yeterli görülen sayıda üyeden oluşan bir heyet ile sürdürmeyi kararlaştırabilir.

b. AKK tarafından, borçlu ile alacaklılar arasında gerekli işbirliğinin sağlanmasını, borçluya ilişkin bilgilerin alınıp değerlendirilmesini, borçlunun finansal sorunlarının ortaya konularak çözüm önerilerinin geliştirilmesini teminen ve olay bazında belirlenecek müzakere takvimi içinde işbu Anlaşma’nın durumun korunması süreci prensiplerine ilişkin IX. madde hükümleri uygulanır. Başvuru esnasında borçludan alınmış olan Taahhütname’deki esaslara uyulmadığı tespit edildiğinde AKK üyelerine bilgi verilir ve durumun korunması süreci AKK kararıyla sona erer.

c. Çerçeve Anlaşmaları kapsamında bir borçluyla yapılan sözleşmenin Alacaklı Kuruluşlar’ın alacaklarının 2/3’ünü oluşturan çoğunluğu tarafından imzalanması halinde, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamı tarafından alacakların yeniden yapılandırılması zorunludur.

VII. Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri

1. Borçlu firma bazında gündeme gelen Finansal Yeniden Yapılandırmalar, bu Anlaşma kapsamında en geniş şekliyle ele alınır. Bu kapsamda, AKK’nın uygun görmesi halinde;

a. mevcut riskin yeniden ve borçlu bazında belirlenecek koşullarla vadeye bağlanması,

b. ilave finansman sağlanması, (işletme sermayesi amaçlı ve/veya gerek duyulduğunda yarım kalmış yatırımın veya yeni yatırımın finansmanı amacıyla),

c. borçlunun ana faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerinin tasfiyesi,

ç. sermaye artırımı,

d. yönetim değişikliği,

e. halka açılma,

f. iştirak ve varlık satışı,

g. ortaklık yapısının değiştirilmesi,

ğ. şirket hisseleri/hisse senetleri üzerinde AKK’ya dahil alacaklılar lehine rehin ve/veya intifa hakkı tesis edilmesi,

h. gerekli görülmesi halinde başvuruyu yapan borçlunun ortak ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının teminat olarak garameten AKK üyelerine verilmesi

hususları dahil, burada sayılmayan ancak ilgili borçlunun ekonomiye kazandırılmasını teminen gerekli görülen değişiklikler (tek başına veya bir kısmı ya da tamamı bir arada olmak üzere) yapılabilir ya da yapılması ilgili borçludan talep edilebilir.

2. Bu Anlaşma’yı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar, Anlaşma’nın amaçlarına odaklanarak, gündeme gelen borçluların finansal yeniden yapılandırılmalarına ilişkin süreçte, uzlaşmanın sağlanması için azami çabayı gösterir.

3. FYY kapsamına alınan her borçlu kendi özel koşulları içinde ele alınacaktır. İlgili borçlunun sorunu ve bu sorunu doğuran nedenler ortaya konarak, çözüm yolları irdelenecek ve en uygun çözüm üretilmeye çalışılacaktır.

4. Belirli bir borçlunun öngörülen yapı içerisinde gündeme gelmesinden itibaren FYYS oluşturuluncaya kadar olan süreç hızlı bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Bu konuda oluşturulacak her türlü çalışma ve toplantı takvimine organizasyonda belirtilen tüm kişiler uymak zorundadır.

5. Bu Anlaşma çerçevesinde ilgili borçluların borçlarının yeniden yapılandırılmaları bankacılık mevzuatı ve diğer finansal kuruluşların tabi olduğu mevzuat hükümleri ile kendi usul ve uygulama esasları doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

6. AKK üyeleri tarafından sürecin başlamasından önce alınmış bulunan mevcut teminatların korunması esastır. Bu amaçla, ilgili borçlu ile yapılacak FYYS’ye ve gerek duyulması halinde Alacaklı Kuruluşlar’ın kendi aralarında yapacakları sözleşmelere, teminatlı alacakların tahsili, dağıtımı ve teminatların paraya çevrilmesi konularında hükümler konulacaktır. Faktoring işlemine konu alacaklar ile finansal kiralama işlemine konu mallar hakkında bu maddenin birinci cümlesindeki hüküm uygulanır.

7. Garameten teminat alınacak varlıklar üzerinde FYYS’ye taraf olan Alacaklı Kuruluşlar’ca daha önce konulmuş olan rehin/ipotek dışındaki takyidatlar, garameten teminat alınmasıyla birlikte kaldırılır.

8. FYYS öncesinde alınmış olan teminatların FYYS’den sonra nakde dönüşmesi durumunda, tahsilat tutarının ilgili Alacaklı Kuruluş’un taksit tutarından eşit olarak düşülerek taksit adedi ve vadesi değişmeksizin taksit tutarlarının düşürülmesine yönelik olarak ilgili Alacaklı Kuruluş’un ödeme planı revize edilecektir.

Teminat konusu varlıkların üzerindeki mevcut takyidatlardan sonra gelmek üzere FYYS kapsamında garameten teminat tesis edildiği takdirde garameten, teminata tekabül eden tahsilat meblağının hangi ödemelere mahsup edileceğine AKK karar verir.

9. İlgili tüm kuruluşlar, yapılandırmaya konu borçlunun finansal yeniden yapılandırılması süreci boyunca gizlilik ilkesine tam olarak uyarlar. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun bankacılık sırrı ve müşteri sırrının korunmasına ilişkin hükümleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tamamen riayet edilir.

Alacaklı Kuruluşlar arasında aşağıdaki esaslara uyulmak kaydıyla bilgi paylaşımı mümkündür.

İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları, finansal yeniden yapılandırma talebi veya başvurusu veya bu konuda yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere işbu Anlaşma’nın uygulanması sürecinde gerek birbirlerine gerek Borçlulara gerekse üçüncü kişilere ilişkin olarak edinecekleri her türlü bilgi bakımından bu bilgiyi Gizli Bilgi olarak kabul ederek Gizli Bilgiyi her zaman en az kendisine ait benzeri gizliliğe ve öneme haiz bilgilerinin mahremiyetini korumak için gösterdiği özen seviyesinde bir özen göstererek koruyacaktır.

İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları Gizli Bilgiyi, sır olarak saklayacak ve işbu Anlaşma’da ve mevzuatta yer alan istisnalar ve izin verilen durumlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

İşbu Anlaşma’nın imzasından önce ya da sonra kamuya mal olmuş bilgiler, yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, düzenleyici kurum talebi, idari emir veya kanunen yetkili kılınmış makam, merci ve kişilerin talepleri üzerine açıklanması gereken bilgiler, Gizli Bilgi tanımının dışındadır.

İşbu Anlaşma’nın tüm tarafları Bankacılık Kanununun banka ve müşteri sırrının korunmasına dair hükümleri dairesinde banka ve müşteri sırrının korunması bakımından anılan Kanun hükümlerine de aynen uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Herhangi bir tereddütte mahal vermemek adına kanunen yetkili kılınan makam, düzenleyici kurum ve merciler tarafından resmen talep edilen ve yürürlükteki mevzuat kapsamında paylaşılması gereken bilgiler için Tarafların muvafakati aranmaz.

10. Uygulama süreci içinde AKK üyelerinin en az ikisinin istemi ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararının oluşması kaydıyla, FYYS’de başlangıçta öngörülen temel prensiplerden uzaklaşılmadan revizyon yapılabilir.

11. Gerek duyulması halinde borçluya ek kredi sağlanabilir. Sağlanan ek kredi FYYS çerçevesinde tesis edilen teminatlar ve FYYS kapsamında yapılan tahsilatlardan öncelikli ödenecektir. Sözleşme kapsamında kullandırılacak ek kredi için alınacak yeni teminatlardan yapılacak tahsilatlar öncelikle ek kredinin tasfiyesinde kullanılır. Buna ilişkin esaslar ve uygulama koşulları FYYS’de belirtilir. Gerekli görülen hallerde ek protokol düzenlenir.

İlave borçlanma bakımından aşağıdaki temel prensipler uygulanacaktır.

1. AKK’ya dahil bankaların borçlu nezdindeki toplam alacaklarının en az yüzde 90’ına sahip olan birden fazla bankanın aynı yöndeki kararı ile FYYS’yi imzalayan bankalarca mevcut garame paylarıyla orantılı olarak ilave kredi kullandırılacaktır.

2. Birinci bentte belirtilen nisabın karşılanamaması halinde, AKK’ya dahil bankalardan herhangi birinin veya birden fazlasının ilave kredi kullandırımını istemesi durumunda, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararı halinde isteyen bankalarca kredi kullandırılacaktır. Bu durumda ek kredi için alınacak yeni teminatlardan yapılacak tahsilatlar, öncelikle ek kredinin tasfiyesinde kullanılır. FYYS imzalayan bankalardan ek kredi kullandırmayanlar, bu yeni teminatlardan ve FYYS kapsamında yapılan tahsilatlardan öncelikli tahsilat talep edemez.

3. Borçlu firmanın AKK dışı taraflardan borçlanması veya AKK’ya dahil olmakla birlikte finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerine ilave AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla mümkün olacaktır.

12. Anapara alacağının tamamından veya bir kısmından vazgeçmenin veya iştirak etmenin veya ayni tahsilatın gerekli görülmesi halinde işbu Anlaşma’nın II. maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde belirtildiği şekilde işlem yapılabilmesi için AKK’ya dahil Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamının aynı yönde karar alması gerekir. Bu yönde bir karar verilmesi halinde ayrıca bir karar alınmadığı takdirde yapılan işlemden dolayı vazgeçilen alacağın Alacaklı Kuruluşlar arasındaki paylaşımı garameten yapılacaktır.

Kredilerin teminatlarının ya da Alacaklı Kuruluşlar tarafından iştirak olarak edinilecek borçluların varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerine ilişkin değerleme, taraflardan birinin talep etmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulunca değerleme yapmaya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. 6362 sayılı Kanun’a göre kurulan yatırım fonları için sermaye piyasası mevzuatında yer alan değerlemeye ilişkin düzenlemeler saklıdır.

13. Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar bu Anlaşma kapsamında gündeme gelecek olan takvime bağlanan süreci yönetmek, gerekli koordinasyonu sağlamak, doküman trafiğini hızlandırmak amacı ile bu konularla ilgili olarak görevlendirecekleri en az iki, en fazla dört yetkililerinin isimlerini ve tüm iletişim araçları ile erişim olanaklarını Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’a iletilmek üzere TBB’ye bildirirler. Olası değişikliklerin derhal güncelleştirilmesi gerekir.

Alacaklı Kuruluşlar, isterlerse TBB’ye bildirmek kaydıyla ilgili AKK’ya özgü olmak üzere farklı yetkililer görevlendirebilirler.

14. Kamuoyunun bilgilendirilmesine yönelik raporlar ve konsolide istatistik bilgiler TBB tarafından, TBB Yönetim Kurulu’nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde, ilgili borçlunun, ortaklarının ve varsa garanti veren kişiler ile Alacaklı Kuruluşlar’ın isimlerine yer verilmeksizin açıklanır. Söz konusu bilgiler TBB tarafından derlenir.

15. AKK tarafından FYYS’de borçların tespitine esas teşkil edecek bir tarih belirlenerek bu tarih itibariyle borç tutarları tespit edilir.

Borç tespiti AKK tarafından farklı bir tarih benimsenmediği takdirde, başvuru tarihi itibarı ile yapılır.

İlgili kredi türünün uygulama sürecinden kaynaklanan nedenlerle ve/veya yukarıda belirtilen yönteme göre uygun dokümanın bulunmadığı durumlarda, AKK borç tespitini yasal mevzuat ve genel teamüllere uygun olarak daha farklı bir şekilde yapmaya karar verebilir.

16. AKK başvuru tarihinden itibaren en fazla 90 gün içinde yeniden yapılandırma kararını oluşturamadığı takdirde süreç sona erer. Bu süre, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla en fazla 90 gün süreyle uzatılabilir. Çerçeve Anlaşması’nın süresi içinde en fazla iki kere başvuru yapılabilir.

17. Bu Anlaşma’nın taraflarını oluşturan Alacaklı Kuruluşlar’dan sadece birine borçlu bulunan borçlularla ilgili olarak, ilgili Alacaklı Kuruluş tarafından uygun görülmesi halinde serbestçe FYYS düzenlenebilir.

18. AKK, yapılandırma çalışmaları sırasında ilgili borçlunun borç ve varlık dengesini de gözeterek, işletme içi ve işletme dışı varlıklarını, üzerlerinde varsa kısıtlamalarını da dikkate alarak finansal sürdürülebilirliğin gerektirdiği ek işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi dahil olmak üzere en verimli şekilde değerlendirilmesine özen gösterir. Bu kapsamda, yapılandırmanın sonucu gerek AKK’ya yapılacak geri ödemelerin, gerekse ek işletme sermayesinin kaynaklarının sağlanmasında söz konusu varlıkların güncel piyasa koşullarında satılabilmesiyle ilgili gerekli önlemleri almaya çaba gösterir.

19. AKK’ya dahil bankalar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 49 uncu maddesinde tanımlandığı şekliyle aynı risk grubuna dahil oldukları borçlulara piyasa faizlerinin altında faiz uygulayamaz ve ilave finansman sağlayamaz.

VIII. Uygulama Süreci Prensipleri

FYY sürecine alınabilecek borçlular; en yüksek alacaklı üç Alacaklı Kuruluş’dan birine, Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir Başvuru ve Taahhüt Mektubu’na sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunurlar. Başvuru formu ve eklerine ilişkin olarak formda yer alabilecek eksiklikler bakımından mevcut başvurunun geçerli başvuru olarak kabul edilip edilmeyeceğine Alacaklı Kuruluşlar toplantısında karar verilir.

Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş en geç 3 iş günü içinde olmak üzere ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları arasında bulunan Alacaklı Kuruluşlar’a bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep eder. Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç 3 iş günü içinde bu geri bildirimi Başvurulan Alacaklı Kuruluş’a yaparlar.

Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş, başvurunun Bankacılık teamüllerine aykırı, kötü niyetli, kabulü mümkün olmayan koşullar içerdiği vb gerekçelerle FYY süreci devam ettirilmeyerek başvurunun doğrudan reddedilmesi gerektiği kanaatinde ise, red gerekçelerini belirterek Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu nezdinde bir oylama yapılmasını talep edebilir. AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın bu yöndeki oyuyla FYY süreci başlatılmadan başvuru reddedilebilir.

Kendisine başvurulan Alacaklı Kuruluş iletilen alacak tutarlarından oluşan dökümü 3 iş günü içinde Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşır. Başvuruyu takiben 10 uncu iş gününde, Başvurulan Alacaklı Kuruluş’a iletilen alacak tutarlarından oluşan döküm esas alınarak AKK tarafından LB seçimi yapılır. AKK içinde en büyük alacaklı konumundaki Alacaklı Kuruluş, ilgili müzakerelerin yönetilmesi, sonuçlandırılması ve uygulamanın izlenmesi konusunda LB olarak görev yapar. LB, bu görevini, kendi isteği ile kendisinden sonra gelen en büyük alacaklı ikinci veya varsa üçüncü Alacaklı Kuruluş’a (devralacak olanın mutabakatı sağlanmak koşuluyla) devredebilir. AKK, AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla LB’yi seçebilir. Seçimde, AKK üyeleri alacaklarıyla orantılı olarak oy kullanırlar. En fazla oyu alan aday, LB olarak seçilir.

LB, yeniden yapılandırma sürecine alınan borçluyla birlikte ele alınması gerekli görülen aynı risk grubu içinde yer alan borçluları ve ortakları başvuruda bulunan borçlunun yazılı beyanını esas alarak belirler ve bu kişilerden de Başvuru ve Taahhüt Mektubu ister. LB’nin bu konuda aldığı aksiyonların, diğer AKK üyelerinin itirazlarına yol açması halinde itirazda bulunan üyenin talebi üzerine itiraz konusu husus oylanarak uzlaşma sağlanır.

İhtiyaç duyulması halinde AKK’nın fiziken toplanmasına gerek olmaksızın AKK üyeleri arasındaki iletişim ya da oylama elektronik ortamlarda sağlanabilir.

Başvurulan Alacaklı Kuruluş veya atanmış ise LB, kendisine yazılı olarak iletilen bilgi talepleri kapsamında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yurt Dışı Kredi Kuruluşları veya Uluslararası Kurumlara alacaklısı oldukları borçlunun FYY sürecine ilişkin olarak bilgi sağlayabilir.

Çerçeve Anlaşma’da aksi yönde bir nisap açıkça öngörülmedikçe bu Anlaşma’da belirtilen her türlü hususa ilişkin kararlar AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar’ın aynı yöndeki kararıyla alınır.

IX. Durumun Korunması Süreci Prensipleri

“Durumun Korunması Süreci”, tarafların gerek kendi aralarındaki gerekse borçlu ile olan mevcut hukuki statünün, teminat yapısının, ilişki düzeyinin ve borçlu ile ortaklarının varlıklarının, öngörülen makul bir müzakere süresi boyunca korunmasını içeren bir süreçtir.

Borçlu, durumun korunması sürecinin geçerli olduğu süre içinde AKK üyeleri de dahil olmak üzere alacaklılar arasında (tek tek ya da grup halinde) farklılık yaratacak hiçbir girişimde bulunamaz. Bu kısıtlama, ilgili borçlunun bağlantılı bulunduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile ortaklarını da kapsar.

Finansal kiralama sözleşmelerine konu mallar için 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 307 nci maddesi hükümleri kıyasen uygulanır.

Şu kadar ki, borçlu, ikinci fıkra hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olan Yurt Dışı Kredi Kuruluşları veya Uluslararası Kurumlara olan veya bu kurum ve kuruluşlar ile Alacaklı Kuruluşlar’ın birlikte vermiş oldukları borçlarına ilişkin finansal yeniden yapılandırma veya benzeri diğer süreçler yürütebilecektir.

Taraflar, borçlu ile olan mevcut hukuki statünün, teminat yapısının, ilişki düzeyinin ve borçlu ile ortaklarının malvarlıklarının, müzakere süreci içinde kapsamlı olarak korunmasına genel olarak özen gösterirler.

Başvurulan Alacaklı Kuruluş’a usulüne uygun bir şekilde başvuruda bulunulması ve başvurunun ilgili Alacaklı Kuruluşlar’la paylaşılması ile birlikte, herhangi bir prosedüre tabi olmaksızın “Durumun Korunması Süreci” başlar. Bu süreçte Alacaklı Kuruluşlar tarafından borçlu hakkında FYY konusu alacaklara ilişkin olarak icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemez, yeni takipler açılamaz, diğer yasal yollara başvurulamaz.

“Durumun Korunması Süreci”nin devam edip etmemesine ilk AKK toplantısında karar verilir. İlk AKK toplantısında görüş bildirilmemesi halinde Alacaklı Kuruluş’un görüşünün olumlu olduğu kabul edilir.

Borçlunun başvuru tarihinden önce herhangi bir Alacaklı Kuruluş tarafından başlatılmış yasal takipler sonucu;

Satış günü alınmış olması,

İhalenin feshi davasının devam ediyor olması, Borcun İcra Taahhüdüne bağlamış olması,

Tasarrufun iptali davasının devam ediyor olması,

şeklinde aksiyonlar alınmış ise bu işlemler FYY’den etkilenmez. Söz konusu işlemleri uygulayan Alacaklı Kuruluş/Kuruluşlar dilerse bunlardan feragat edebilir. Feragat edilmemesi halinde FYY sürecinin devam edip etmeyeceğine AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak toplamının 2/3’ünü ve AKK’ya üye Alacaklı Kuruluşlar’ın en az ikisini temsil eden Alacaklı Kuruluşlar tarafından karar verilir.

X. Borçlu İle Yapılacak Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

1. Borçlu ile AKK üyeleri ve Anlaşma koşulları doğrultusunda olmak üzere varsa AKK üyelerinin uygun göreceği diğer alacaklılar arasında aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak FYYS bağıtlanır. İşbu Çerçeve Anlaşma ve herhangi bir FYYS, özel hukuka tabi olup; FYY konusu alacaklara ilişkin olarak Alacaklı Kuruluşlar’ın, herhangi bir Yurt Dışı Kredi Kuruluşu veya Uluslararası Kurum ile akdetmiş oldukları ve ilgili tarih itibariyle geçerli olan diğer sözleşmeleri geçersiz kılmaz.

2. Her bir FYYS;

a. AKK üyelerinin her birinin belirli bir tarih itibariyle borçludan olan alacaklarının tespitini,

b. ilgili borçlunun bu kapsamda yapacağı geri ödeme yükümlülüklerinin vade yapısı ile tutarlarının belirlenmesini,

c. sözleşmeye aykırılık hallerinin belirlenmesini ve buna ilişkin yaptırımları,

d. FYY süresince uygulanacak fiyatlandırmayı (faiz, kar payı, komisyon vb.),

e. izleme kriterlerini (yöntem, sıklık, içerik vb.)

f. denetim mekanizmasının tanımını,

g. borçlunun tüm hesaplarını, belgelerini inceleme yetkisini,

h. genel olarak ve ayrıca her bir AKK üyesi için ayrı ayrı olmak üzere, alacağın süreç içindeki teminat yapısını,

i. tarafların diğer yükümlülüklerinin tespitini,

j. AKK’nın uygun göreceği diğer hususları

içerir.

3. FYYS’nin imzalanmasını müteakip, borçlu FYYS’den kaynaklanan edimlerini yerine getirdiği sürece, borçlu hakkında icra takibi yapılamaz, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler nedeniyle hak kaybına yol açacak durumlar hariç olmak üzere, mevcut takiplere devam edilemez, yeni takipler açılamaz, diğer yasal yollara başvurulamaz.

4. İşbu Çerçeve Anlaşması’na dayandırılarak bağıtlanan tüm FYYS’lerin listesi, ilgili bankalar tarafından borçlunun Başvuru ve Taahhüt Mektubu’ndaki beyanı esas alınarak, belirlenecek bir format dahilinde ayda bir kez BDDK’ya iletilmek üzere TBB’ye gönderilir. Çerçeve Anlaşması uyarınca akdedilecek her bir FYYS için TBB tarafından bir sözleşme numarası belirlenecektir.

XI. İzleme Kriterleri İle İlgili Prensipler

1. İzleme ve denetleme kriterleri borçlu ile yapılacak FYYS’de belirlenecektir.

2. İzleme kriterleri, FYYS akdedilen borçlunun belirli bir andaki gerçek durumunu yansıtmak ve AKK üyelerinin gereksinim duyacağı tüm bilgilere şeffaf ve kolay erişebilmek amacıyla ilgili borçlunun uygulayacağı muhasebe standartları ile bunların ne şekilde denetleneceğine ilişkin hükümleri de içerecektir.

XII. Çerçeve Anlaşması’nı İmzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın FYYS’ye İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemeleri ve Hakem Kurulu

Yönetmelik uyarınca; Alacaklı Kuruluşlar’ın işbu Çerçeve Anlaşması’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümüyle görevli olmak üzere TBB Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği esaslar dahilinde ve gerektiğinde AKK bazında ayrı ayrı olmak üzere en az biri hukuk lisans eğitimine sahip üç kişiden Hakem Kurulu (HK) oluşturulur. HK, iktisat, maliye, bankacılık, işletme, hukuk, kamu yönetimi ve dengi dallardan birinde en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak üzere, bankacılık veya finans alanında en az on yıllık mesleki deneyime sahip ve yönetici konumunda bulunan kişiler arasından seçilir.

Seçimde, görev verilecek HK üyelerinin anlaşmazlığa taraf Alacaklı Kuruluşlar bünyesinde çalışmıyor olması esastır.

HK, üye tam sayısıyla toplanır. HK, kararlarını tercihen oybirliği ile oybirliğinin sağlanamaması halinde ise en az iki üyesinin aynı yöndeki oyu ile alır. Başkanın üstün oy hakkı yoktur.

HK, TBB marifetiyle ve TBB’ye ilgili AKK’nın üyelerinin isimlerinin belirtildiği bir refakat yazının ekinde kapalı bir zarf içerisinde kendisine yapılan başvuruları en geç 5 işgünü içinde sonuçlandırır ve verdiği kararlar tüm AKK üyelerince uygulamaya konur. HK’nın kararları tarafları bağlayıcıdır.

HK, kendisine yapılan başvurular üzerine bu Anlaşma ve bu Anlaşma’ya dayalı FYYS’lerin koşullarına uymayan Alacaklı Kuruluşlar’ı tespit ederek, ilgili AKK’nın üyelerine bildirir.

HK’nın bu çerçeve içinde olmak üzere, detaylı görev tanımı, çalışma koşulları ve özlük hakları ile görevlendirilme ve görevden alınmalarına ilişkin koşullar, TBB Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

XIII. Çerçeve Anlaşması’nın Süresi

İşbu Çerçeve Anlaşması Kurul’un onayından itibaren 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’inci maddesinde belirtilen geçerlilik süresi içinde imzalanacak olan FYYS’ler için geçerlidir.

XIV. Çerçeve Anlaşması’nın Değiştirilmesi

İşbu Çerçeve Anlaşması’nın herhangi bir hükmü ancak Anlaşma’ya taraf Alacaklı Kuruluşlar’ın tamamının kabul etmesi ve Kurul’un da bunu onaylaması kaydıyla değiştirilebilir.

İşbu Çerçeve Anlaşması, ayrılmaz parçası hükmünde olan ekleriyle birlikte bir bütündür. Çerçeve Anlaşması’na taraf olacak Alacaklı Kuruluşlar, Çerçeve Anlaşması’nı bir kısım hükümleri hariç değiştirilmiş olarak, yeni hükümler ekleyerek, belirli koşullar öne sürerek veya ihtirazi kayıt koyarak imzalayamazlar. Anlaşma’ya bu şekilde konulmuş şerhler yok kabul edilir.

XV. Yürürlük

TBB tarafından Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve taraflarca imzalanan Çerçeve Anlaşması’nın Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

Bu Anlaşma on beş madde ve iki adet ekten oluşmaktadır.

Ekler:
Başvuru ve Taahhüt Mektubu

Hakem Kurulu

Ek 1: ……/……/………..

Başvuru ve Taahhüt Mektubu

Alacaklı Kuruluş Unvanı

Şirketimiz bir finansal sıkıntı içinde olup tarafımıza, Alacaklı Kuruluşlar’ın oluşturacakları bir Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulanması halinde ekonomik faaliyetlerini verimli bir şekilde sürdüreceğine inanmaktadır. Alacaklı Kuruluşunuzdan, Alacaklı Kuruluşlar’ın ve gerekli görülmesi ve muvafakatları halinde diğer bir kısım ya da tüm alacaklı kişi ve kuruluşların katılımı ile bu amaçla bir konsorsiyum oluşturulmasına öncülük edilmesini talep etmekteyiz. Talebimiz ekinde yurtiçi ve yurt dışında kurulu Şirketimizin ortağı olduğu, Şirketimize ortak olan, Şirketimizle aynı hakim ortaklık yapısına sahip olan şirketlere, Şirketimizde yüzde 10 veya daha fazla paya sahip veya kontrol gücüne sahip gerçek kişiler ve kefillerimize ait menkul, gayrimenkul, hak ve alacaklarımızı kapsayan mal varlığımız, bu mal varlığı üzerindeki tüm takyidatlar -ipotekler, hacizler, rehinler, ticari işletme/taşınır rehinleri, iştira ve intifa hakları vb- borçlarımızın alacaklılar ve miktarlar belirtilerek dökümü, Şirketimiz ve ortaklarımız tarafından verilen kefaletler aval ve kabuller ve diğer her türlü teminatlar (çek ve senetler) ve taahhütler zikredilmektedir.

İşbu Başvuru ve Taahhüt Mektubunu tarafınıza sunmuş olduğumuz bilgisini; ekte dökümü yer alan ve borçlu olduğumuz tüm Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ile Uluslararası Kurumlara, işbu Başvuru ve Taahhüt Mektubunun tarafınıza sunulduğu tarihte ileteceğimizi ve söz konusu kurum ve kuruluşlara, sürekli bilgi (uygulanabilir olduğu ölçüde önceden ve fizibilite, müzakereler, FYYS’nin imzalanması ve ilave teminat tesisi hususları da dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın tarafımıza ilişkin olarak yürütülen FYY sürecine ilişkin olmak üzere) sağlayacağımızı taahhüt ederiz.

Başvuru tarihimiz itibariyle Şirketimizin ortağı olduğu, Şirketimize ortak olan, Şirketimizle aynı hakim ortaklık yapısına sahip olan şirketlere, Şirketimizde yüzde 10 veya daha fazla paya sahip veya kontrol gücüne sahip gerçek kişiler hakkında iflas kararı bulunmadığını beyan ederiz.

Bu talebimiz tarihinden itibaren;

I. Tarafınızdan istenecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vereceğimizi,

İİ. Çerçeve Anlaşması’nın IX. maddesinin üçüncü fıkrasına tabi olmak üzere, bilginiz ve onayınız olmaksızın;

1. Hiçbir yeni banka/finansal kuruluş, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden kredi kullanmayacağımızı,

2. Varlıklarımıza ilişkin kendi inisiyatifimiz ile hiçbir yeni hukuki kısıtlama oluşturmayacağımızı,

3. Şirketimiz ve ortaklarının aktifinde yer alan hiçbir menkul ve gayrimenkulümüzün, fikri ve sınai mülkiyet haklarımız dahil hiçbir hak ve alacağımızın devir ve satış, bağışlama vb. tasarruflar yoluyla aktifimizden çıkmasına yol açmayacağımızı, bunlara ilişkin rehin, ipotek veya sair ayni hakların kullanımı yoluyla bir kısıtlamaya girmeyeceğimizi,

4. Marka, patent, lisans know-how vb. hiçbir sınai ve fikri mülkiyet haklarımız ile ilgili olarak üçüncü kişiler lehine bir kısıtlama da dahil, hiçbir tasarrufta bulunmayacağımızı,

5. Hiçbir kişi lehine kefil ya da garantör olmayacağımızı, Şirketimizin ve ortaklarımızın olağan faaliyet konularıyla sınırlı olmak ve belgelendirilebilir gerçek bir alışverişe dayalı olmak kaydıyla düzenlenebilecek çek, senet ve poliçe dışında Şirketimiz ve ortaklarımızı borç altına sokabilecek hiçbir işlem yapmayacağımızı ve kıymetli evrakı keşide etmeyeceğimizi,

6. Mevcut alacaklılarımız arasında Şirketimizin inisiyatif kullanması ile oluşabilecek ayrıcalık veya farklılık yaratacak hiçbir uygulama ve düzenleme yapmayacağımızı,

7. Hiçbir menkul ve gayrimenkulümüzü, marka ve patent vb. sınai mülkiyet haklarımız ile fikri mülkiyet haklarımız dahil hiçbir hakkımızı kiralamayacağımızı, bunlara ilişkin satış vaadinde bulunmayacağımızı, iştira ve intifa vb. ayni hakları vermeyeceğimizi,

8. Şirketimiz ve ortaklarımız ile kefillerimizin lehine üçüncü kişilerin her türlü menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve alacakları üzerinde tesis edilmiş rehinler ile diğer ayni ve şahsi hakları ve lehimize yapılmış temlikleri devir, temlik veya fek etmeyeceğimizi, hiçbir alacak hakkımızdan vazgeçmeyeceğimizi ve talep ettiğimiz alacak tutarı altında bir tutarla sulh olmayacağımızı, tarafımızdan açılmış icra takip ve davalardan feragat etmeyeceğimizi ve aleyhimize açılmış davalar dahil malvarlığımızın eksilmesine sebep hiçbir alacak talebini kabul etmeyeceğimizi,

9. Şirketimiz ve ortaklarımız hakkında iflas/iflas erteleme ve/veya konkordato başvurusunda bulunmayacağımızı,

10. Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olan Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ile Uluslararası Kurumlara olan veya bu kurum ve kuruluşlar ile Alacaklı Kuruluşlar’ın birlikte vermiş oldukları borçlarımıza ilişkin yürütülebilecek olan finansal yeniden yapılandırma veya benzer diğer işlemlere ve bu işlemler kapsamında değerlendirilen borç ve varlıklarımıza ilişkin tarafınıza bilgi sağlayacağımızı,

11. Şirketimizin ortağı olduğu, Şirketimize ortak olan, Şirketimizle aynı hakim ortaklık yapısına sahip olan şirketlere, Şirketimizde yüzde 10 veya daha fazla paya sahip veya kontrol gücüne sahip gerçek kişilere ait müşteri sırrı, ticari sır, kişisel veri niteliğindeki bilgilerin, ve tarafınıza sağlamış olduğumuz belge ve bilgiler de dahil olmak üzere FYY sürecimize ilişkin tüm bilgilerin, gerek Bankanız/Şirketiniz gerekse diğer Alacaklı Kuruluşlar tarafından, FYY gerçekleştirilmesi veya bilgi paylaşımının sağlanması için Alacaklı Kuruluşlar, TBB, Hakem Kurulu, Yurt Dışı Kredi Kuruluşları ile Uluslararası Kurumlar ve ilgili kuruluşlarca uygun görülecek diğer kişi ve kuruluşlara verilmesine/aktarılmasına/işlenmesi ile ilgili olarak bu kişilerden gerekli onayları tesis ettiğimizi ve belirtilen işlemlere açıkça rıza gösterdiğimizi,

12. Talebiniz halinde tüm kayıtlarımızın görev verilen kişi ve kuruluşlar tarafından denetlenmesine ve varlıklarımıza ilişkin her türlü ekspertizin yapılmasına izin vereceğimizi, bunların gerektirdiği ücretleri ödeyeceğimizi,

13. Alacaklı Kuruluşlar aleyhine açtığımız dava ve takiplerden, yaptığımız itirazlardan FYYS imzalanması halinde imzayı takiben en geç 15 gün içerisinde feragat edeceğimizi,

14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun …….. 2019 tarih ve … sayılı Karar’ı ile

onaylanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nı okuduğumuzu ve hükümlerine vakıf olduğumuzu belirtir, bu süreçte yapılacak müzakereler sonucunda firmamızın FYY’ye uygun bulunmaması halini de kabul ettiğimizi,

15. Aşağıda belirtilen adresin tebligat adresimiz olduğunu ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın tüm taraflar için geçerli olduğunu, adres değişikliğini derhal bildireceğimizi,

bildirmesek dahi hukuken değiştiğinin tespit edilmesi halinde geçerli adrese yapılacak tebligatın geçerliliğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederiz.

İşbu başvuru mektubunda Borçlu sıfatıyla yer alan …. Şirketi olarak, Şirketimizin işbu

başvuruya konu yapılandırma talebi çerçevesinde sayın Kuruluşunuzca banka ve finansal kuruluşlarla irtibata geçilerek bu yapılandırmaya konu hususlarda diğer Alacaklı Kuruluşlarla görüşme yapma hususunda Kuruluşunuzu ve Çerçeve Anlaşmaya taraf Alacaklı Kuruluşları da işbu yazımız ve başvurumuzla yetkilendirmekteyiz. Alacaklı Kuruluşlar işbu yapılandırma başvurumuz çerçevesinde birbirleri ile bu yapılandırma başvurumuz dairesinde görüşebilecek ve yapılandırmanın sağlanabilmesi için, vade, faiz, ücret ve komisyonlar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yapılandırma başvurumuza konu hususlara ilişkin her türlü ticari ve hukuki şartı Alacaklı Kuruluşlarla ve Çerçeve Anlaşma’nın izin verdiği diğer kişilerle, teknik ve finansal danışmanlarla yazılı veya sözlü olarak müzakere edebilecek ve gerektiği ölçüde paylaşabilecektir. Bu minvalde Kuruluşunuz, diğer Alacaklı Kuruluşlarla birlikte ortaklaşa ve koordineli bir biçimde yapılandırma müzakerelerinin yürütülmesi bakımından yetkilendirilmiştir. İşbu yetkilendirme nedeniyle, Kuruluşunuzun veya Alacaklı Kuruluşların Şirketimize karşı hiçbir sorumluluğu ve yapılandırma başvurumuzu kabul gibi bir mükellefiyeti bulunmamaktadır.

Ekte sunulan bilgilerin ve belgelerin gerçeği aksettirmemesi; talep edilen bilgilerin verilmemesi; taahhütlerimizi ihlal etmemiz halinde; Finansal Yeniden Yapılandırma uygulanmayacağını, bu yüzden Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın doğacak zararlarından sorumlu olduğumuzu kabul ve taahhüt ederiz.

İşbu taahhüdümüz borçların tasfiyesi ve sözleşmenin feshine kadar geçerlidir.

Gereğini ve başvurumuzun kabulünü bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Borçlular / Kefiller

İmza/İmzalar

Adres:

Ekler:

Risk Grubumuza dahil tüm gerçek ve tüzel kişilere ve kefillerimize ait;

1. Borçların yeniden yapılandırılması dışında almayı öngördükleri tedbirler (kısa, orta ve uzun dönemli) ve iş planları

2. Son üç yılın vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar cetvelleri ile son dönem mizanı

3. Tüm nakdi borçlarının ve gayrinakdi risklerinin (kefaletler, aval ve kabuller, çek ve senetler, diğer tüm garantiler) (Diğer Alacaklılar dahil) alacaklılar itibariyle dökümü ve ilgili tüm alacaklıların iletişim bilgileri,

4. Tüm menkul ve gayrimenkullerin dökümü (tüm menkuller, menkul kıymetler ve gayrimenkuller ile bunların üzerindeki takyidatın dökümü)

5. Son 2 yıl içerisinde devredilen yurtiçi veya yurt dışındaki tüm gayrimenkullerin dökümü

6. Yurtiçi veya yurt dışında kurulu tüm iştiraklerin dökümü (adresleri, telefon ve faks numaraları ve hisse oranları ile birlikte)

7. Leh ve aleyhte yürütülmekte olan tüm dava ve takiplerin dökümü

8. Başvuru tarihi itibariyle ortaklık yapısı.

9. TAKBİS muvafakatnameleri

Ek 2:

Hakem Kurulu

Hakem Kurulu (HK), Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik ile Çerçeve Anlaşması’nda belirtilen ‘Türkiye Bankalar Birliği (TBB) aracılığı ile yapılan başvuruları, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nda (Çerçeve Anlaşması) öngörülen kurallar ve süreler içinde karara bağlayarak sonuçlandırmak üzere oluşturulmuştur.

Hakem Kurulu’nun Belirlenmesi

HK üyeleri; Çerçeve Anlaşması’nda belirtilen niteliklere sahip ve Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan kuruluşlar tarafından gösterilen ve TBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adaylar arasından Genel Sekreterlikçe belirlenir. HK, üyelerden en az biri hukuk lisans eğitimi görmüş 3 kişiden oluşur. HK, Çerçeve Anlaşması uyarınca, gerektiğinde TBB Genel Sekreterliği’nce her bir Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (AKK) bazında ayrı ayrı oluşturulabilir. Seçimde görev verilecek HK üyelerinin AKK nezdinde yer almayıp, ancak Çerçeve Anlaşması’na taraf olan bankalar veya finansal kuruluşlarda görevli olması esastır. TBB Genel Sekreterliği, toplantıya katılan üyelerden birini başkan olarak belirler.

Hakem Kurulu Sekreteryası

HK sekreterya işlemleri, TBB tarafından yürütülür.

Hakem Kurulu’nun Toplanması ve Karar Alma Süresi

HK, TBB tarafından kendisine intikal ettirilen konuları karara bağlamak üzere Çerçeve Anlaşması’nda öngörülen süreleri de dikkate alarak TBB Genel Sekreterliği’nin belirleyeceği gün ve saatte toplanır. Bir sonraki toplantının gün ve saati mevcut toplantıda karara bağlanarak Başkan tarafından üyelere bildirilir.

HK üyeleri toplantılara katılmak zorundadırlar. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacak üyenin varlığı halinde bu üyenin yerine TBB Yönetim Kurulu tarafından onaylanan adaylar arasından Genel Sekreterlikçe yeni bir üye belirlenir. Toplantı yeri TBB Genel Sekreterliği’nce belirlenir.

HK, 3 üyenin katılımı ile toplanır. HK kararlarını en az iki üyenin aynı yöndeki oyu ile alır.
Başkanın üstün oy hakkı yoktur.

HK, sadece Çerçeve Anlaşması’nın XII’nci maddesinde belirtilen ihtilaflarda ve belirli bir AKK karar nisabını dikkate almaksızın karar alır.

Alınan karar, toplantı sonunda zapta geçirilir. Gerekçeli karar üyeler tarafından imzalanarak TBB aracılığı ile Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumuna (AKK) bildirilir.

Hakem Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esasları

HK, Çerçeve Anlaşması’nın kendisine yüklediği görevleri yerine getirerek gerekli kararları alır.

TBB, Çerçeve Anlaşması’nın XII. maddesi uyarınca, Alacaklı Kuruluşlar Konsorsiyumu (AKK) üyelerinden birinin ayrıntılı talebini alarak HK’ya iletir.

HK’ya intikal ettirilen dosyalarda; borçlular hakkında yapılan mali ve teknik analizlerle birlikte teminatlar, borç miktarı ve ayrıntıları ile AKK’da özellikle ihtilaf konusu maddeler hakkında tutulan zabıtlar ve tüm üyelerin görüşleri yer alır.

HK, dosyaları TBB’den kendisine geliş sırasına göre ele alır.

Hakem, uyuşmazlıklarla ilgili incelemeyi yaparken, Hakem Kurulu’nun Çalışma Usul ve Esasları’na göre hareket eder.

HK, Çerçeve Anlaşması ile uyuşmazlığın tarafları arasında akdedilen sözleşmenin temel amaçlarını gözeterek adalet ve nasafet kurallarına göre; incelemelerini öncelikle TBB tarafından hazırlanan ve kendisine iletilen ayrıntılı dosya üzerinden yapar. Çerçeve Anlaşması’nda belirtilen süreleri dikkate alarak karara bağlar ve verdiği kararlar tüm AKK üyelerince uygulamaya konur.

HK dosya incelemesi sırasında gerekli görmesi halinde TBB aracılığı ile davet edeceği ilgili tarafları dinleyebileceği gibi, yazılı görüş vermelerini de isteyebilir.

Gizlilik

HK üyeleri görevleri nedeniyle edindikleri bilgilere ilişkin olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlardaki sır kapsamındaki yükümlülüklere uymak zorundadır.

Hakem Kurulu Üyelerinin Ücretleri

Çerçeve Anlaşması’na taraf olan bankalar veya finansal kuruluşlarda görevli kişiler arasından belirlenen HK üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmez.

Kaynak: https://www.tbb.org.tr

Add Comment