5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Geçici 32’inci Madde

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 7186 19/07/2019 (Resmi Gazete Sayı : 30836 (Mükerrer) Madde 17 – 5411 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Geçici Madde 32 – Türkiye’de …

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik

15 Ağustos 2018 ÇARŞAMBA                       Resmî Gazete                                                          Sayı : 30510   YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’de …